Sansevieria trifasciata - Snake Plant

Golden Hahnii

Sansevieria trifasciata 'Golden Hahnii' - Snake Plant from Hillcrest Nursery

Sansevieria trifasciata 'Golden Hahnii' - Snake Plant from Hillcrest Nursery

Top